0Количка
  1. ПРЕДМЕТ

 

  1. 1 Настоящият документ представлява едновременно (1) общите условия или условията на ползване на nickels.bg, които уреждат правилата за използването на nickels.bg, включително сключването на договор за покупко-продажба с търговеца от този електронен магазин, както и (2) споразумението между продавача и клиента за покупко-продажба през nickels.bg.

 

  1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 

2.1.   „НИКЕЛС‘ЕООД е дружество със седалище и адрес на управление в гр.Петрич, ул. „Св.Кл.Охридски“4 и  идентификационен номер по ДДС в България: BG101624740.

2.2.   „Никелс“ЕООД администрира електронния магазин nickels, под формата на сайта nickels.bg, както и мобилното приложение nickels.bg. „Никелс“ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу nickels.

2.3.   Можете да се свържете с nickels на посочения по-горе адрес, на телефон 0894660806, или на и-мейл адрес nickels_online@abv.bg

 

3.ДЕФИНИЦИИ

 

3.1.   Купувач – лице на или над 18 г, което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние през платформата за електронна търговия nickels.bg

3.2   Продавач – „Никелс“ЕООД

3.3.   Платформата – домейна nickels.bg или мобилното приложение .

3.4.   Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва Платформатапо какъвто и да е начин, включително но не само като я разглежда, прави поръчки през нея, купува, връща стоки и извършва всякакви други действия чрез нея.

3.5.   Акаунт – раздел от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Платформата(Поръчки, данъчни фактури и др.)

3.6.   Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „Никелс“ЕООД  и Клиента, чрез който Клиентът заявява на „Никелс“ЕООД, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки от Платформата.

3.7.   Продукт(-и)– всеки предмет на договор за покупко-продажба,сключен между Купувач и Продавач през Платформата.

3.8.   Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на Платформата, марката Nickels  или определени Стоки, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

3.9.   Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Платформата.

3.10.   Съдържание

  • цялата информация на Платформата, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използване на устройство, имащ връзка с Интернет;
  • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към и / или Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на „Никелс“ЕООД на Клиента чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
  • информацията, свързана със Стоките и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
  • данни относно Продавач.

3.11.   Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките, така както са посочени в описанието им.

 

4.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

4.1.   Общите условия на „Никелс“ЕООД са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

4.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте (а) се запознали внимателно с общите условия за използването й и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

4.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от „Никелс“ЕООД  по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

4.4.   „Никелс“ЕООД  има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено осмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт.

4.5.   Във всеки един случай на промяна на общите условия „Никелс“ЕООД  ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

4.6.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

4.7.   „Никелс“ЕООД  полага сериозни усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, „Никелс“ЕООД уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративени насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

4.8.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от „Никелс“ЕООД се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

4.9.   Всички стоки, включително тези в промоция/намление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

 

5.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

5.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път или по телефона и която съответно се регистрира от самия него или от служител на „Никелс“ЕООД от негово име.

5.2.   „Никелс“ЕООД  ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление „Никелс“ЕООД  прави по електронен път (имейл) или по телефона.

5.3.   Затова Продавачът има правото да не достави всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „Никелс“ЕООД  уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона.

5.4.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

 5.5.   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача за купените Стоки.


6.ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

6.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

6.2.     Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

6.3.   Всички изображения, поместени на Платформата, имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в Платформата (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока. Продавачът няма да носи отговорност за такива несъотвествия.

 

 

7.ПРАВОТО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА И ИНДУСТРИАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

7.1.   Съдържанието, съгласно определението в глава „Дефиниции“, включително, но не само логата, всякакви графични изображения или надписи, търговскиите символи, динамичните символи, текстовете и/или мултимедийното съдържание на Платформата, са изключителна собственост на „Никелс“ЕООД.

7.2.   „Никелс“ЕООД  има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с Платформата, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобрезен начин.

7.3.   Нищо в сключения между „Никелс“ЕООД  и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на „Никелс“ЕООД  последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Платформата или описанията на Продуктите. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на „Никелс“ЕООД.

7.4.   Всякакво Съдържание, до което Клиентът има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

7.5.   Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

7.6.   Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от „Никелс“ЕООД

.
8.ПОРЪЧКА

 

8.1.     Клиентът може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

8.2.   Всяка добавена в количката за покупки Стока може да бъде купена, ако е налична. Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

8.3. Потвърждавайки Поръчката, „Никелс“ЕООД  потвърждава доставката само на един брой от съответната Стока в регистрираната поръчка. Останалите бройки от въпросния модел Стоки ще бъдат допълнително потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.

8.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на „Никелс“ЕООД  във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката

8.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на „Никелс“ЕООД  да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

8.6.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

  • предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

8.7.   Клиентът ще поеме всички преки разходи по връщането на Продукти, предлагани от „Никелс“ЕООД  в случай, че се откаже от Договора от разстояние и заяви това в срока за отказ, предоставен му от „Никелс“ЕООД. Този срок започва да тече от датата на получаването на купената Стока от Купувача. Клиентът следва да върне „Никелс“ЕООД  Продукта на адрес: гр.София, ул.“Дамяница"2 като междувременно уведоми Продавача за това на nickels_online@abv.bg или на телефон 0894660806.

8.8. Продавачът се задължава да възстанови платената цена на Договора, сключен от разстояние, от който Клиентът се е отказал в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоката.Сумата ще бъде възстановена както следва без това да доведе до някакви допълнителни разходи за Клиента.

Възстановявянето на заплатената от Клиента сума става след като стоката бъде върната на Продавача и се установи, че е във вида, в който е изпратена. 

9.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

9.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на „Никелс“ЕООД, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели от „Никелс“ЕООД: (1) поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглжедане на исканията им; (2) изпращане на Бюлетини или периодични уведомления по и-мейл или чрез SMS; (3) осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и клиентското/потребителското поведение.

 

10.ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

10.1.   Цените на Стоките и Услугите, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

 

11.ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

11.1.   Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки сам или чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

11.2.   Продавачът ще извършва доставката само на територията на България.

 
12.ГАРАНЦИИ, РЕКЛАМАЦИИ, ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА

12.1. Рекламация при явни дефекти се предявява до 30 дни след закупуването на стоката, а при скрити дефекти при откриването им, но не по-късно от срока на гаранцията им. Разходите по връщането на продукт, свързан с рекламация и изпращането на нов продукт са за сметка на потребителя. Гаранционният срок на търговската гаранция на продуктите е 30 дни. При разлепване и/или дефект, който може да бъде отстранен и само ако проблемът не е в резултат на неправилна експлоатация, обувните артикули се ремонтират в срок до 30 дни и се изпращат по куриер за сметка на клиента. Във връзка със спазване на вашите права и съблюдаване на Закона за защита на потребителите е важно да знаете, че: Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието; 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него. Чл. 113. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности: 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума; 2. намаляване на цената. (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1. Цитираните членове са от Закона за защита на потребителите. 7.3. В случай, че получен от потребителя продукт не отговаря на желания от размер, потребителят има право да върне артикула за възстановяване на сума, като разходите по връщането и повторното изпращане са за сметка на потребителя. 7.4. При несъответствие на поръчаната стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности: да развали договора и да поиска възстановяване на заплатената от него сума или да иска намаляване на цената. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, ако „Никелс“ ЕООД  се съгласи да бъде извършена замяна на стоката с нова или да поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. „Никелс“ ЕООД  ще удовлетвори искане за разваляне на договора и ще възстанови заплатената от потребителя сума по банкова сметка на потребителя, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по ЗЗП, и е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на стоката с договора е незначително. Транспортните разходи при връщане на стоката от потребителя до  „Никелс“ ЕООД  са за сметка на потребителя.  „Никелс“ ЕООД  възстановява на потребителя заплатената от него за върнатата стока сума по банкова сметка на потребителя не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.

 

 

13.ОТГОВОРНОСТ
  Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настипъли в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.

 

14.ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

20.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

20.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

 

 

виж нашите магазини