0Количка

Конфиденциалност

 

За целите на онлайн продажбите  „Никелс“ ЕООД събира и съхранява данни за Потребителите, направили поръчка само и единствено във връзка със сключването на договора за продажба. Данните, които „Никелс“ ЕООД с оглед на това са: име, фамилия, електронна поща, телефон, e-mail.  
Всички плащания при покупка на артикули се извършват чрез Платежен оператор. В Сайта на „Никелс“ ЕООД не се въвежда никаква информация, свързана с платежните средства. Тази информация се обработва изцяло от Платежния оператор и „Никелс“ ЕООД няма достъп, не получава, не събира и не съхранява никакви данни, свързани с плащането освен номера на билета.

„Никелс“ ЕООД не предоставя, не разгласява и не използва за други цели информация за Потребителите, съхранявани във връзка с онлайн продажбите, освен в случаите, в които е задължена по силата на нормативен акт или е необходимо за изпълнението на договора.

„Никелс“ ЕООД събира и обработва личните данни съобразно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, в качеството си на оператор на лични данни.

Защита на личните данни

„Никелс“ ЕООД обработва личните данни, необходими за сключване и изпълнение на договора, при спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (наричан по – долу „Регламента“) и действащото в Република България законодателство, в качеството си на оператор на лични данни. Личните данни, които се събират и обработват чрез този Сайт са само такива, които са необходими за сключване и изпълнение на сключвания между потребителя и „Никелс“ ЕООД.
1. Целите на обработването, на предоставяните във връзка със сключване на Договора и изпълнението му данни, са:
1.1. Легитимиране на страните по Договора;
1.2. Осигуряване изпълнение на задълженията по Договора;
1.3. Защита на правата и легитимните интереси на страните по договора;
1.4. Осъществяване на кореспонденция и обмяна на информация във връзка с изпълнението на Договора, отчитане, фактуриране, извършване и получаване на разплащания;

1.5. Доставка на поръчаните артикули.

2. Обработка и предоставяне на счетоводна, данъчна, осигурителна и друга информация, за която страните са задължени по силата на Договора или в изпълнение на приложими правни норми.

3. Личните данни по Договора се обработват на следните основания (чл. 6, параграф 1 от Регламента):
3.1. за изпълнението на Договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане от субекта на данните преди сключването на Договор;
3.2. за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора;
3.3. за целите на легитимните интереси на администратора, на Потребителя или на трета страна.

4. Легитимните интереси по т. 3 от предходната алинея е интересът от изпълнението на Договора и защита на свързаните с това или с развалянето му права.

5. Предоставянето на лични данни е изискване, необходимо за сключването на Договора. Ако тези данни не бъдат предоставени, Договорът няма да бъде сключен.

6. Категориите получатели на личните данни, са:
- „Никелс“ ЕООД и необходимите за изпълнение на договора партньори: куриерски фирми, платежен оператор.

7. Срокът, за който ще се съхраняват личните данни, е до изтичане на една година от изтичане на давностните и преклузивните срокове за упражняване на правата по Договора или за защита на свързаните с него интереси, но не по – малко от определените с нормативен акт срокове за съхраняване данните.

8. Потребителят има и следните права, предоставени му и уредени от Регламента:
8.1. право да се изиска от администратора достъп до коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или право да се направи възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните;
8.2. право на оттегляне на съгласието за обработка, ако личните данни се обработват въз основа на дадено съгласие;
8.3. правото на жалба до надзорен орган.

9. „Никелс“ ЕООД не прилага системи за автоматизирано вземане на решение. В случай, че внедри такава система, „Никелс“ ЕООД оповестява използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субектите на данните.

виж нашите магазини